Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na przechowywanie przez hpisoft.com plików cookies na Twoim urządzeniu, zgodnie z Polityką Prywatności.


projektowanie
stron internetowych

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną firmy HPISOFT

 

Administratorem Portalu www.hpisoft.com jest Łukasz Uchyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie Stron Internetowych HPISOFT Łukasz Uchyła z siedzibą w Głubczycach, o nadanym NIP: 7481576816 oraz REGON: 388043158 

 

Administrator ustanawia niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną o następującej treści:

 

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają odpowiednio:

 1. Administrator - Łukasz Uchyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie Stron Internetowych HPISOFT Łukasz Uchyła z siedzibą w Głubczycach (48-100) Zopowy Osiedle 82a/2; o nadanym NIP: 7481576816 oraz REGON: 388043158; e-mail: lukasz.uchyla@hpisoft.com, tel. (+48) 798 992 653. Administrator jest usługodawcą w rozumieniu Ustawy.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Portal - oznacza serwis internetowy o domenie hpisoft.com, prowadzony przez Administratora.
 4. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Urządzenie końcowe - urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
 6. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik - podmiot korzystający z Portalu.

 

 

§2

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu, a w tym:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Portalu. Regulamin znajduje się pod adresem: https://www.hpisoft/pl-PL/regulamin. Na żądanie Użytkownika Administrator udostępnia Regulamin Użytkownikowi w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Korzystać z usług, które są oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu, mogą pełnoletnie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z Portalu Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Usługobiorcą w rozumieniu Ustawy jest każdy Użytkownik, który korzysta chociażby z jednej usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną.
 6. Administrator świadcząc usługi drogą elektroniczną jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 7. Portal w miarę możliwości działa nieprzerwanie, jednak Administrator zastrzega, że nie jest wykluczonym tymczasowe zawieszenie dostępności Portalu, w szczególności na wypadek zaistnienia siły wyższej, awarii, konieczności przeprowadzenia serwisowania sprzętu, napraw lub konserwacji oraz innych zaplanowanych lub nieoczekiwanych zdarzeń niosących ze sobą konieczność zawieszenia działania Portalu. Administrator zastrzega możliwość zaprzestania działania Portalu z jakiejkolwiek przyczyny, przy czym zaprzestanie działania Portalu pozostaje bez wpływu na wcześniej zamówione przez Użytkownika usługi.

 

§3

 1. Administrator za pośrednictwem Regulaminu świadczy następujące usługi:
  1. Formularz kontaktowy („Wyślij zapytanie” znajdujące się w zakładce „Kontakt”),
  2. Zapytanie o kalkulację („Wyślij zapytanie” znajdujące się w zakładce „Zapytanie”).
 2. Za pośrednictwem Formularza kontaktowego Użytkownik może:
  1. skontaktować się z Administratorem,
  2. wysłać zapytanie do Administratora.
 3. Za pośrednictwem Zapytania o kalkulację Użytkownik może:
  1. skontaktować się z Administratorem,
  2. wysłać zapytanie do Administratora,
  3. przekazać Administratorowi informacje potrzebne do przygotowania kalkulacji, w tym przekazać informacje o oczekiwaniach dotyczących strony internetowej,
  4. załączyć materiały pozwalające na dookreślenie informacji o oczekiwaniach dotyczących strony internetowej,
 4. Użytkownik może za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub za pośrednictwem Zapytania o kalkulację wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz pozyskiwanie jej drogą telefoniczną.
 5. Skorzystanie z Formularza kontaktowego oraz z Zapytania o kalkulację wymaga uprzedniego zapoznania i zaakceptowania przez Użytkownika postanowień Polityki Prywatności oraz niniejszego Regulaminu.
 6. Usługi Formularza kontaktowego oraz Zapytania o kalkulację świadczone są nieodpłatnie. Usługa Formularza kontaktowego świadczona jest przez okres od chwili wysłania zapytania przez Użytkownika za pośrednictwem tego formularza do chwili odpowiedzi na to zapytanie przez Administratora. Usługa Zapytania o kalkulację świadczona jest przez okres od chwili wysłania zapytania przez Użytkownika za pośrednictwem tego formularza do chwili odpowiedzi na to zapytanie przez Administratora.
 7. Kalkulacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, ale stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Kalkulacja nie jest przedstawiana w formie elektronicznej w znaczeniu, o którym mowa w art. 661 Kodeksu cywilnego, jest ona przesyłana drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub jest przedstawiana drogą telefoniczną. Po przedstawieniu Użytkownikowi kalkulacji, Użytkownik z Administratorem mogą zawrzeć umowę o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej przez Administratora na rzecz Użytkownika, za wynagrodzeniem. Umowa może zostać zawarta na piśmie, w obecności obu stron, poprzez wymianę dokumentów pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail poprzez wystosowanie podpisanych przez strony skanów jednobrzmiących egzemplarzy umowy.

 

 

§4

 1. Użytkownik korzystając z Formularza kontaktowego podaje niezbędne dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, tj. imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon. Użytkownik może wskazać również preferowaną formę kontaktu (drogę elektroniczną lub telefoniczną). Jeżeli Użytkownik chciałby otrzymać kalkulację drogą tradycyjną (w formie papierowej) na adres korespondencyjny, wówczas podaje swój adres korespondencyjny.
 2. Usługa Formularza kontaktowego polega na umożliwieniu wysłania przez Użytkownika zapytania do Administratora oraz na skontaktowaniu się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail lub w drodze telefonicznej (na podany przez Użytkownika numer telefonu) celem odpowiedzi na zapytanie lub celem przekazania informacji handlowej, za zgodą Użytkownika.
 3. Użytkownik korzystając z Zapytania o kalkulację podaje niezbędne dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, tj. imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon. Użytkownik może wskazać również preferowaną formę kontaktu (drogę elektroniczną lub telefoniczną). Jeżeli Użytkownik chciałby otrzymać kalkulację drogą tradycyjną (w formie papierowej) na adres korespondencyjny, wówczas podaje swój adres korespondencyjny.
 4. Usługa Zapytania o kalkulację polega na umożliwieniu wysłania przez Użytkownika zapytania do Administratora oraz na skontaktowaniu się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail lub w drodze telefonicznej (na podany przez Użytkownika numer telefonu) celem odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia swoich preferencji w zakresie strony internetowej, celem uzyskania wstępnego (bezpłatnego) szablonu nowej strony internetowej lub celem przekazania informacji handlowej, za zgodą Użytkownika.
 5. Użytkownik poprzez uzyskanie wstępnego szablonu nowej strony internetowej, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie otrzymuje żadnych praw do tego szablonu, a w tym w szczególności żadnych majątkowych praw autorskich ani praw do korzystania z tego szablonu na zasadzie licencji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystania pozyskanego szablonu, o którym mowa powyżej, w całości ani we fragmentach w utworzeniu swojej bądź jakiejkolwiek innej strony internetowej.

 

§5

 1. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. połączenie stacji końcowej Użytkownika z Internetem (aktywne łącze internetowe), umożliwiającej korzystanie z przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych),
  2. posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,
  3. posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej - w przypadku, gdy Użytkownik jako preferowaną formę kontaktu wybierze drogę elektroniczną lub będzie chciał za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e-mail) przekazywać lub otrzymywać informacje dotyczące kalkulacji, ewentualnego zawarcia umowy i jej realizacji
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij Wiadomość” (tak w Formularzu kontaktowym, jak i w Zapytaniu o kalkulację) - po podaniu danych (imienia, nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu) oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku Formularza kontaktowego oraz Zapytania o kalkulację umowa o świadczeniu usług zostanie rozwiązana w chwili zakończenia kontaktu. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie Użytkownikowi informacji handlowej w formie elektronicznej – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z chwilą cofnięcia przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowej, zakomunikowanego Administratorowi przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Administratora podany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Informacja handlowa oraz inne informacje przesyłane w celach marketingowych będą przedstawiane Użytkownikowi w formie elektronicznej po wyrażeniu przez Niego zgody na przesyłanie mu takich informacji w takiej formie.

 

§6

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: lukasz.uchyla@hpisoft.com, na piśmie – bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres siedziby Administratora podany na wstępie niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko (firmę) i adres e-mail oraz opis reklamacji. Jeżeli reklamacja składana jest pisemnie (bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej), powinna zawierać (zamiast lub obok adresu e-mail) adres Użytkownika do korespondencji.
 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana przez Administratora w takiej formie, w jakiej została ona złożona Administratorowi, przy czym jeżeli została ona złożona bezpośrednio w siedzibie Administratora – odpowiedź udzielana jest przez Administratora na podany przez Użytkownika w reklamacji adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 

§7

 1. Każdy Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (za konsumenta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy zamieszczony jest tutaj(.docx) i tutaj(.pdf) . Skorzystanie ze wzoru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest obowiązkowe.
 3. Prawo Użytkownika będącego konsumentem do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi po spełnieniu świadczenia będącego przedmiotem umowy.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasadami dostępu do tych procedur są: nieuznanie reklamacji przez Administratora oraz brak zgody Użytkownika z taką decyzją Administratora. W takim wypadku Użytkownik może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Sposoby i tryb takiego postępowania opisane są m.in. na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl

 

§8

 1. Poprzez korzystanie z Portalu Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Portalu (ani do żadnej Jego części).
 2. Na prośbę Użytkownika lub ilekroć okoliczności lub potrzeby sprawy będą wymagały zachowania formy pisemnej, koszty wysłania lub przekazania korespondencji na dane Użytkownika obciążają Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników  oraz osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich; niepodejmowania działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób pośrednio lub bezpośrednio utrudnić lub uniemożliwić  funkcjonowanie Portalu; niedostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Administrator zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:
  1. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  2. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik – informacje te zawarte są również w Polityce prywatności.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy oraz przepisy ustawy – prawo telekomunikacyjne.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zamówienia na usługi złożone przed datą wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonanych zmian.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021.